Om Oss


INNHOLD

1 TERMINLISTE VÅREN 2023
2 GRASROTANDELEN
3 OM ORKLAND SJAKKLUBB
4 STYRET
5 LOVER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
6 TURNERINGSREGLER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
7 TIDLIGERE VINNERE HØSTTURNERINGA
8 TIDLIGERE VINNERE KLUBBMESTERSKAPET
9 TIDLIGERE VINNERE KLUBBMESTERSKAPET I LYN


1 TERMINLISTE VÅREN 2024
9. januar – Hurtigsjakk
16. januar – Lynsjakk
23. januar – Hurtigsjakk
30. januar – 1. runde klubbmesterskapet langsjakk
Helga 2.–4. februar – Seriesjakk i Trondheim
6. februar – Hurtigsjakk
Lørdag 10. februar – Lynsjakk i Molde. Søndag 11. februar – Hurtgigsjakk i Molde
13. februar – 2. runde klubbmesterskapet langsjakk
20. februar – Vinterferie
27. februar – Hurtigsjakk
5. mars – 3. runde klubbmesterskapet langsjakk
12. mars – Lynsjakk
Lørdag 16. mars – Lynsjakk i Trondheim. Søndag 17. mars – Hurtigsjakk
Helga 16.–17. mars - Langsjakk i Kristiansund
19. mars – Hurtigsjakk
26. mars – Påskeferie
2. april – Fischer Random
9. april – 4. runde klubbmesterskapet langsjakk
16. april – Lynsjakk
23. april – Hurtigsjakk
30. april – 5. runde klubbmesterskapet langsjakk
Helga 3.–5. mai – Hell Grand Prix i Trondheim
7. mai – Hurtigsjakk
14. mai – Fischer Random
21. mai – Hurtigsjakk
28. mai - Simultan mot klubbmester og avslutning
Helga 7.–9. juni – Håkon Bentsens minneturnering i Molde
28. juni–6. juli – Landsturnering på Storefjell
6. august til 14. august – 9 runder langsjakk i Trondheim
Helga 30. august – 1. september – langsjakk i Kristiansund2 GRASROTANDELEN
Oppgi organisasjonsnummeret vårt: 912364763


3 OM ORKLAND SJAKKLUBB
OSK (Orkland sjakklubb) ble stiftet i 1988.
Medlemskap voksne kr 700
Medlemskap juniorer (født etter 1.1.2003) kr 350
Medlemskap kadett/putter (født etter 1.1.2007) kr 150
Førstegangsmedlemmer betaler ½ kontingent det første året, dvs. kr 350, 175 eller kr 75.
Bimedlemskap (for medlemmer som har en annen klubb som hovedklubb) koster kr 100 (juniorer kr 50).
Kontingent innbetales til konto 4270.14.85925.

OSK avvikler spillekvelder på Orkdal vidaregåande skole (Follo), bygg G, tirsdager kl. 18.30.
Vårsesongen er fra januar til mai. Høstsesongen starter i slutten av august og avsluttes midt i desember.
Alle kan møte opp, også ikke-medlemmer. Men langsjakkturneringene, dvs. høstturneringa og klubbmesterskapet om våren, er forbeholdt medlemmer. Ingen spilleavgift, bortsett fra på langsjakkturneringene, der avgiften er 100 kroner for voksne og 50 kroner for juniorer pr. turnering.


4 STYRET
For tiden består styret av:
Kjell Næssvold (formann)
Thor Kristian Strøm Karlsen (kasserer)
Åsmund Forfang (sekretær og turneringsleder)
På Andreas Gisvold
Matts Eriksen (vara)


5 LOVER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
Lover for Orkland sjakklubb, stiftet 20.9.1988
(etter Norges Sjakkforbunds gjeldende lovnorm for sjakklubber av 30. august 1980)

1 Formål
Klubben skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene.

2 Tilslutning
Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Sør-Trøndelag Sjakkrets.

3 Medlemmer
a Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret.
b Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.
c Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.
d Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.

4 Styret
a Klubbens styre består av en formann og 3 øvrige styremedlemmer med varamenn.
b På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, formann, øvrige styremedlemmer og varamenn.
c Styret velger blandt sine medlemmer nestformann, kasserer og sekretær.
d Styret er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er tilstede. For vedtak kreves enighet hos minst 2 styremedlemmer.
e Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
f Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.

5 Revisor
Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen 1 revisor.

6 Årsmøte
a Klubben holder ordinært årsmøte i desember måned. Innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.
b kstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
c På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
I Godkjenning av innkalling og dagsorden.
II Valg av møteleder.
III Valg av sekretær for møtet.
IV Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
V Styrets årsberetning.
VI Regnskap med revisjonsberetning.
VII Ansvarsfrihet for styret.
VIII Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
IX Innkomne forslag.
X Valg av formann.
XI Øvrige valg.
d På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.
e Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning.
f Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.

7 Lovendring og klubbens oppløsning
For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben kreves det at spørmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede. Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.

8 Representasjon
a En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen.
b Klubb (og krets) kan utover punkt a) vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig.


6 TURNERINGSREGLER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
(FIDEs sjakkregler finner du under oppslaget PEKERE på denne hjemmesida.)

§ 1 Det spilles etter FIDEs spilleregler, Norges Sjakkforbunds reglement og
Norges Sjakkforbunds regler for hurtigsjakk og lynsjakk.

§ 2 Alle som er hovedmedlem eller bimedlem i Orkland Sjakklubb, kan delta
i turneringene.

§ 3 Styret velger turneringsleder.

§ 4 Sjakkåret begynner slutten av august og varer til slutten av mai.
Det arrangeres høst- og vårturnering og klubbmesterskap i lyn.

§ 5 Vårturneringen er klubbmesterskap, der vinneren er klubbmester.
1,5 t på 40 trekk, 30 min på resten. Gruppe A & B. Berger. Avhengig av deltakere. Premie i begge klasser.

Vinneren av vårturneringa er klubbmester og får vandrepokal.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

§ 6 Klubbmesterskapet i lyn blir arrangert siste spillekveld før jul. 5. minutters betenkningstid.
Premie

§ 7 Høstturneringa:
Seedet første runde. Monrad. 1.5 t på 40 trekk + 30 min på resten

Klassevinnere avgjøres ved kvalitetsberegning i henhold til NSFs regler.
Hvis denne er lik, avgjør innbyrdes oppgjør.

Deretter spilles stikk-kamp over 2 partier hurtigsjakk og 2 partier lynsjakk.

§ 8 Styret har bestemt at høst- og vårturneringa har en startavgift på 100 kr.
Betales ved påmelding til kasserer.

§ 9 Spesielle turneringsbestemmelser.

Forfall skal meddeles turneringsleder og motstander i rimelig tid,
i utgangspunktet senest kvelden før runden arrangeres.

Beskjed skal gis pr. telefon.

Med mindre det foreligger forfall, godkjent av turneringsleder,
anses et parti som tapt 1 time etter turneringsrundens start.

Turneringsleder setter i gang partiene kl. 19.00.
Senere starttidspunkt kan avtales med motspiller og turneringsleder.
Alle utsatte partier må være ferdigspilt minst 7 dager før siste runde.

§ 10 Styret kan i spesielle situasjoner fravike dette reglement.


7 TIDLIGERE VINNERE HØSTTURNERINGA
1988 Matts Eriksen
1989 Gjermund Kvernmo
1990 Anders Husdal
1991 Torbjørn Dahl
1992 Torbjørn Dahl
1993 Torbjørn Dahl
1994 Ikke arrangert
1995 Kjell Arne Lilleløkken
1996 Kjell Arne Lilleløkken
1997 Kjell Arne Lilleløkken
1998 Matts Eriksen
1999 Anders Husdal
2000 Matts Eriksen
2001 Knut Baadshaug
2002 Knut Baadshaug
2003 Matts Eriksen
2004 Matts Eriksen
2005 Åsmund Forfang
2006 Åsmund Forfang
2007 Matts Eriksen
2008 Kjell Næssvold
2009 Matts Eriksen
2010 Ikke arrangert
2011 Kjell Næssvold
2012 Kjell Næssvold
2013 Kjell Næssvold
2014 Kjell Næssvold
2015 Kjell Næssvold
2016 Kjell Næssvold
2017 Hans B. Andreasen
2018 Atle Asbøll Magnussen
2019 Jan Petter Opedal
2020 Kjell Næssvold
2021 Avlyst grunnet Covid 19
2022 Hallvard Rise
2023 Brage Bråten


8 TIDLIGERE VINNERE KLUBBMESTERSKAPET
1989 Anders Husdal
1990 Anders Husdal
1991 Martin Andersen
1992 Martin Andersen
1993 Geir Helge Kiplesund
1994 Matts Eriksen
1995 Ikke arrangert
1996 Ikke arrangert
1997 Kjell Arne Lilleløkken
1998 Lars Lium
1999 Anders Husdal
2000 Hallvar Gisnås
2001 Bjarne Solstad
2002 Anders Husdal
2003 Knut Baadshaug
2004 Lars Lium
2005 Åsmund Forfang
2006 Åsmund Forfang
2007 Matts Eriksen
2008 Matts Eriksen
2009 Avbrutt
2010 Matts Eriksen
2011 Ikke arrangert
2012 Kjell Næssvold
2013 Matts Eriksen
2014 Åsmund Forfang
2015 Hans B Andreassen
2016 Åsmund Forfang
2017 Matts Eriksen
2018 Åsmund Forfang
2019 Atle Asbøll Magnussen
2020 Hallvard Rise
2021 Atle Asbøll Magnussen
2022 Atle Asbøll Magnussen
2023 Hallvard Rise


9 TIDLIGERE VINNERE KLUBBMESTERSKAPET I LYN
1989 Hosein Moafi
1990 Martin Andersen
1991 Martin Andersen
1992 Anders Husdal
1993 Terje Wold
1994 Terje Wold
1995 Kjell Arne Lilleløkken
1996 Kjell Arne Lilleløkken
1997 Matts Eriksen
1998 Anders Husdal
1999 Kjell Arne Lilleløkken
2000 Anders Husdal
2001 Anders Husdal
2002 Anders Husdal
2003 Matts Eriksen
2004 Matts Eriksen
2005 Matts Eriksen
2006 Matts Eriksen
2007 Anders Husdal
2008 Kjell Næssvold
2009 Kjell Næssvold
2010 Matts Eriksen
2011 Kjell Næssvold
2012 Kjell Næssvold
2013 Kjell Næssvold
2014 Kjell Næssvold
2015 Kjell Næssvold
2016 Kjell Næssvold
2017 Kjell Næssvold
2018 Kjell Næssvold
2019 Kjell Næssvold
2020 Avlyst grunnet Covid 19
2021 Kjell Næssvold (spilt på utsatt årsmøte 24. mars 2022)
2022 Kjell Næssvold
2023 Jørn Leistad

9 TIDLIGERE VINNERE KLUBBMESTERSKAPET I HURTIGSJAKK
2020 Kjell Næssvold
2021 Lars Lium
2022 Kjell Næssvold
2023 Kjell Næssvold
Powered by CuteNews