Om Oss


INNHOLD

1 TERMINLISTE VÅREN 2023
2 GRASROTANDELEN
3 OM ORKLAND SJAKKLUBB
4 STYRET
5 LOVER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
6 TURNERINGSREGLER FOR ORKLAND SJAKKLUBB1 TERMINLISTE HØSTEN 2023
29. august – Hurtigsjakk
5. september – 1. runde høstturnering langsjakk
12. september – Hurtigsjakk
19. september – 2. runde høstturnering langsjakk
26. september – Lynsjakk
3. oktober – 3. runde høstturnering langsjakk
10. oktober – Høstferie
17. oktober – Hurtigsjakk
24. oktober – 4. runde høstturnering langsjakk
31. oktober – Lynsjakk
7. november – 5. runde høstturnering langsjakk
14. november – Hurtigsjakk
21. november – Fischer Random
28. november – Klubbmesterskap i hurtigsjakk
5. desember – Lynsjakk
12. desember – Årsmøte og Klubbmesterskap i lynsjakk
19. desember – Hurtigsjakk

Romjula – Lavterskel arrangement under VM i hurtig- og lynsjakk


2 GRASROTANDELEN
Oppgi organisasjonsnummeret vårt: 912364763


3 OM ORKLAND SJAKKLUBB
OSK (Orkland sjakklubb) ble stiftet i 1988.
Medlemskap voksne kr 700
Medlemskap juniorer (født etter 1.1.2003) kr 350
Medlemskap kadett/putter (født etter 1.1.2007) kr 150
Førstegangsmedlemmer betaler ½ kontingent det første året, dvs. kr 350, 175 eller kr 75.
Bimedlemskap (for medlemmer som har en annen klubb som hovedklubb) koster kr 100 (juniorer kr 50).
Kontingent innbetales til konto 4270.14.85925.

OSK avvikler spillekvelder på Orkdal vidaregåande skole (Follo), bygg G, tirsdager kl. 18.30.
Vårsesongen er fra januar til mai. Høstsesongen starter i slutten av august og avsluttes midt i desember.
Alle kan møte opp, også ikke-medlemmer. Men langsjakkturneringene, dvs. høstturneringa og klubbmesterskapet om våren, er forbeholdt medlemmer. Ingen spilleavgift, bortsett fra på langsjakkturneringene, der avgiften er 100 kroner for voksne og 50 kroner for juniorer pr. turnering.


4 STYRET
For tiden består styret av:
Kjell Næssvold (formann)
Thor Kristian Strøm Karlsen (kasserer)
Åsmund Forfang (sekretær)
Atle Asbøll Magnussen
Matts Eriksen (vara)


5 LOVER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
Lover for Orkland sjakklubb, stiftet 20.9.1988
(etter Norges Sjakkforbunds gjeldende lovnorm for sjakklubber av 30. august 1980)

1 Formål
Klubben skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene.

2 Tilslutning
Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Sør-Trøndelag Sjakkrets.

3 Medlemmer
a Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret.
b Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.
c Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.
d Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.

4 Styret
a Klubbens styre består av en formann og 3 øvrige styremedlemmer med varamenn.
b På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, formann, øvrige styremedlemmer og varamenn.
c Styret velger blandt sine medlemmer nestformann, kasserer og sekretær.
d Styret er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er tilstede. For vedtak kreves enighet hos minst 2 styremedlemmer.
e Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
f Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.

5 Revisor
Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen 1 revisor.

6 Årsmøte
a Klubben holder ordinært årsmøte i desember måned. Innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.
b kstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
c På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
I Godkjenning av innkalling og dagsorden.
II Valg av møteleder.
III Valg av sekretær for møtet.
IV Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
V Styrets årsberetning.
VI Regnskap med revisjonsberetning.
VII Ansvarsfrihet for styret.
VIII Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
IX Innkomne forslag.
X Valg av formann.
XI Øvrige valg.
d På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.
e Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning.
f Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.

7 Lovendring og klubbens oppløsning
For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben kreves det at spørmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede. Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.

8 Representasjon
a En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen.
b Klubb (og krets) kan utover punkt a) vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig.


6 TURNERINGSREGLER FOR ORKLAND SJAKKLUBB
(FIDEs sjakkregler finner du under oppslaget PEKERE på denne hjemmesida.)

§ 1 Det spilles etter FIDEs spilleregler, Norges Sjakkforbunds reglement og
Norges Sjakkforbunds regler for hurtigsjakk og lynsjakk.

§ 2 Alle som er hovedmedlem eller bimedlem i Orkland Sjakklubb, kan delta
i turneringene.

§ 3 Styret velger turneringsleder.

§ 4 Sjakkåret begynner slutten av august og varer til slutten av mai.
Det arrangeres høst- og vårturnering og klubbmesterskap i lyn.

§ 5 Vårturneringen er klubbmesterskap, der vinneren er klubbmester.
1,5 t på 40 trekk, 30 min på resten. Gruppe A & B. Berger. Avhengig av deltakere. Premie i begge klasser.

Vinneren av vårturneringa er klubbmester og får vandrepokal.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

§ 6 Klubbmesterskapet i lyn blir arrangert siste spillekveld før jul. 5. minutters betenkningstid.
Premie

§ 7 Høstturneringa:
Seedet første runde. Monrad. 1.5 t på 40 trekk + 30 min på resten

Klassevinnere avgjøres ved kvalitetsberegning i henhold til NSFs regler.
Hvis denne er lik, avgjør innbyrdes oppgjør.

Deretter spilles stikk-kamp over 2 partier hurtigsjakk og 2 partier lynsjakk.

§ 8 Styret har bestemt at høst- og vårturneringa har en startavgift på 100 kr.
Betales ved påmelding til kasserer.

§ 9 Spesielle turneringsbestemmelser.

Forfall skal meddeles turneringsleder og motstander i rimelig tid,
i utgangspunktet senest kvelden før runden arrangeres.

Beskjed skal gis pr. telefon.

Med mindre det foreligger forfall, godkjent av turneringsleder,
anses et parti som tapt 1 time etter turneringsrundens start.

Turneringsleder setter i gang partiene kl. 19.00.
Senere starttidspunkt kan avtales med motspiller og turneringsleder.
Alle utsatte partier må være ferdigspilt minst 7 dager før siste runde.

§ 10 Styret kan i spesielle situasjoner fravike dette reglement.

Powered by CuteNews